اخبار برگزیده

مقایسه مواد بازدارنده تشکیل رسوب ( آنتی اسکالانت )

اغلب آنتی اسکالانت های معمول دارای ساختمان مولکولی با گروه های عاملی شامل اسید کربوکسیلیک یا فسفات می باشند. مولکول های پلی اکریلیک با وزن مولکولی پایین وزن مولکولی بین 1000 تا 5000 شامل چند گروه عاملی اسید کربوکسیلیک بوده و در تولید بسیاری از بازدارنده ها مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیبات کارایی خوبی در جلوگیری از تشکیل رسوب نمک های کربنات و سولفات دارا هستند. اما خاصیت معلق نگهدارندگی محدودی دارند.

ادامه مطلب را در مقایسه مواد بازدارنده تشکیل رسوب آنتی اسکالانت  دنبال کنید.


مقایسه مواد بازدارنده تشکیل رسوب ( آنتی اسکالانت )

مقایسه مواد بازدارنده تشکیل رسوب ( آنتی اسکالانت )

مقایسه مواد بازدارنده تشکیل رسوب ( آنتی اسکالانت )

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها