اخبار برگزیده

پاکسازی غشا و مواد سازنده سیستم RO

با وجود کارایی بالای سیستم های پیش تصفیه، غشاها به پاکسازی دوره ای نیاز دارند. چنانچه روش های مناسب بهره برداری، پاکسازی متناوب و سایر مراحل فرایند دنبال شوند، اغلب رسوبات می توانند حذف شوند و میزان کارایی غشا به حالت اول برگردد.

مطلب را در پاکسازی غشا و مواد سازنده سیستم RO ادامه دهید.


پاکسازی غشا و مواد سازنده سیستم RO

پاکسازی غشا و مواد سازنده سیستم RO

پاکسازی غشا و مواد سازنده سیستم RO

 


منبع این نوشته : منبع