اخبار برگزیده

اهمیت واحد پیش تصفیه در سیستم اسمزمعکوس

هزینه سرمایه گذاری و بهره برداری یک واحد پیش تصفیه، می تواند بیش از 50 درصد مجموع هزینه یک واحد RO بوده و بزرگ ترین متغیر هزینه بهره برداری و عملکرد سیستم باشد.

غشاهای RO که قادر به جلوگیری از عبور برخی مولکول های خاص در محلول هستند، در تماس با مواد آلی و یا مواد معلق جامد می توانند در داخل غشا رسوب تولید بنمایند. از این رو حذف این جامدات در غشای RO به منظور اطمینان از وضعیت عملکرد سیستم و نیز جلوگیری از صدمات احتمالی غیر قابل برگشت، مهم است.

ادامه مطلب را در اهمیت واحد پیش تصفیه در سیستم اسمزمعکوس بخوانید.


اهمیت واحد پیش تصفیه در سیستم اسمزمعکوس

اهمیت واحد پیش تصفیه در سیستم اسمزمعکوس

اهمیت واحد پیش تصفیه در سیستم اسمزمعکوس

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها